Endokannabinoid percek

bevezetés az endokannabinoid rendszer megnyilvánulásaiba

Endokannabinoid percek

bevezetés az endokannabinoid rendszer megnyilvánulásaiba

Nyilatkozat adatkezelési hozzájárulásról

A megrendelésem egyúttal a nyilatkozatom is.

Mint Felhasználó jelen nyilatkozatommal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló jogszabályokban előírtak szerint kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az általam megadott/az adatkezelőnél már meglévő személyes adataimat (név, lakcím, telefonszám, e-mailcím adatok) a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje. Tudomással bírok arról, hogy a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást a megrendelésemmel automatikusan megadom.